Posted in Frisian, Germanic, Little Prince, West Frisian, West Germanic

West Frisian (Frisian) – De lytse prins

littleprince   Translator: Jacobus Q. Smink

Och, lytse prins, sa stadichoan begûn ik wat sicht op dyn lytse mankelike libben te krijen. Do hiest skoftenlang gjin oare ferdivedaasje as de wille oan it ûndergean fan de sinne. Dat hearde ik de moarns fan de fjirde dei doe’tst tsjin my seidest: Ik mei graach oer it ûndergean fan de sinne.

Oh, little prince! Bit by bit I came to understand the secrets of your sad little life. For a long time you had found your only entertainment in the quiet pleasure of looking at the sunset. I learned that new detail on the morning of the fourth day, when you said to me: I am very fond of sunsets. 

Advertisements

One thought on “West Frisian (Frisian) – De lytse prins

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s